Partnerzy konferencji

PARTNERZY KONFERENCJI

 

 

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

 

 

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW GÓRNICTWA

Główny Instytut Górnictwa został założony w 1925 roku i jest jednym z wiodących instytutów badawczych w Europie. Instytut nadzorowany jest przez Ministra Aktywów Państwowych i posiada kategorię A. Liczba pracowników w 2022 roku to 472 osób, w tym 11 pracowników naukowych z tytułem profesora, 17 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i 103 pracowników ze stopniem naukowym doktora. Instytut realizuje kilkadziesiąt projektów badawczych rocznie. W roku 2022 było to w sumie 52 projektów,  z czego 22 to przedsięwzięcia krajowe a 37 międzynarodowe.

GIG posiada uprawnienia akademickie do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Instytut świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów zagranicznych. Podstawowymi obszarami działalności GIG są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska, zrównoważone technologie energetyczne, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia. W wyniku naszych prac wdrażane są rozwiązania organizacyjne i techniczne, pozwalające na minimalizację zagrożeń i zwiększenie poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Poligon doświadczalny Kopalni Doświadczalnej „Barbara” to jedyny ośrodek w Europie, w którym można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w warunkach rzeczywistych oraz testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Instytut podejmuje również ważne tematy badawcze, takie jak: zeroemisyjne wytwarzanie energii z paliw kopalnych, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, gospodarcze wykorzystanie metanu.

W Głównym Instytucie Górnictwa funkcjonuje, jest utrzymywany i doskonalony Zintegrowany System Zarządzania spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2018-06 i PN-EN ISO 14001:2015-09, co potwierdza certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. nr 54/11/2021, ważny do 4 czerwca 2024 roku.
W GIG funkcjonuje 18 laboratoriów badawczych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Dwa z tych laboratoriów posiadają również akredytację PCA jako laboratoria wzorcujące. Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych oprócz akredytacji PCA, posiada również certyfikat zatwierdzenia Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

 

Stowarzyszenie jest apolityczną, samorządną i trwałą organizacją naukowo-techniczną zrzeszającą inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.
Za datę powstania stowarzyszeniowego ruchu polskich inżynierów górniczych uznaje się rok 1892, w którym to absolwenci Akademii Górniczej w Leoben tworzą w Krakowie tajną reprezentację polskich górników i hutników o nazwie DELEGACJA.

Dzisiaj Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach blisko 14.000 członków różnych specjalności, zatrudnionych w branży górniczej. Działa na terenie całej Polski poprzez 18 Zarządów Oddziałów oraz Koła w ilości prawie 200, obejmując swym zasięgiem zarówno górnictwo podziemne jak i górnictwo odkrywkowe, otworowe.
Działa we wszystkich dziedzinach prac geologiczno-poszukiwawczych jak i wydobywania kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, soli kamiennej, siarki, surowców chemicznych i mineralnych oraz surowców budowlanych i drogowych.
Obejmuje swym zasięgiem także: wyższe uczelnie górnicze, instytuty naukowe, biura projektowe i całe zaplecze techniczne.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut zatwierdzony na XXV Nadzwyczajnym Zjeździe SITG w dniu 7 listopada 2008 r. zmieniony 18 listopada 2011 r.
Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

  1. Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
  2. Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
  3. Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
  4. Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
  5. Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifi kacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
  7. Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
  8. Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
  9. Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.

 


Nasi sponsorzy:

Sponsorzy diamentowi:

       DSI Underground                                           AZIS Mining Service

       

Sponsor złoty:

Becker-Warkop + Joy Global (Polska)

Sponsor srebrny:

Sevitel

Sponsor brązowy: